⇖ 

 ⇒ 

Top
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 T 
 U 
 V 
 W 
 X 
 Y 
 Z 
   
   


USEFUL PHRASES
Good day!Labá diená!(lahbah dyennah)
Good-bye!Su Diev!(soo dyev)
Come in!Prašau!(prahshow)
Stop!Sustók(soostohk)
Go on!Važiuok!(vahzheeohk)
Hurry!Skubink!(skoobink)
Slowly!Pamaži!(pahmahzhy)
Excuse me.Dovanókite.(dovahnohkitteh)
I beg your pardon.Atsiprašau.(ahtsy-prahshow)
Please.Prašaú.(prahshow)
Thank you.Ačiu.(ahchyoo)
Don't mention it.Ner už ką.(nair oozh kah)
It doesn't matter.Tai nieko nereiškia.(tigh nyecko nairayshkya)
I don't understand.Nesuprántu.(nessooprahntoo)
Yes.Taip.(tayp)
No.Ne.(neh)
How much?Kiek?(kyeck)
Listen!Klausýk!(klowsseek)
How do you do?Kaip einasi?(kighp aynahssy)
Take care!Atsargiai!(ahtsahrrgay)
Wait here!Palaúk čia!(pahlowk chyah)

NOTICES
Stop.Stok.
Proceed.Važiuoti.
Go slowly.Važiuoti liečiau.
Warning.Įspejismus. Domė.
Danger.Pavojus. Atsargiai.
One way street.Važiavimas viena kriptimi.
Keep to the right.Važiuoti iš dešinės.
Obstruction.Kliūtis.
Sharp corner.Staigus pasisukimas.
Danger crossroad.Pavogingas krykelis.
Level crossing.Geležinkelio pervaža.
Smokers.Rūkantiems.
No. Non-. Do Not...Ne. Nėra.
Alarm signal.Pavojaus signalas.
Open.Atidarytas.
Shut.Uždarytas.
Push.Stumk.
Pull.Trauk.
Warm.Šilta.
Cold.Šalta.
Waiting-room.Laukiamasis kambarys.
Bathroom.Vonia.
Dining-room.Valgomasis kambarys.
Writing-room.Rašomasis kambarys.
Lounge.Sedimasis kambarys.
Spitting.Spiaudymas.
Smoking.Rūkymas.
Admission.Įėjimas.
Forbidden.Draudžiama.
Entrance.Įėjimas.
Exit.Išėjimas.
Lavatory.Išeinamoji vieta.
Ladies.Ponioms. Moterims.
Gentlemen.Ponams. Vyrams.
Occupied.Užimta.
Free.Liuosa.

NUMERALS
onevienas(vyaynahss)
twodu(doo)
threetrys(treess)
fourketurí(kettooree)
fivepenkí(penkee)
sixšeší(sheshee)
sevenseptíni(septtinee)
eightaštoní(ahshtonee)
ninedevyní(dayveenee)
tendéšimts(dashimts)
elevenvienuolika(vyaynwolicka)
twelvedvylika(dveelicka)
thirteentrylika(treelicka)
fourteenketuriolika(kettooryolicka)
fifteenpenkiolika(penkyolicka)
sixteenšešiolika(sheshyolicka)
seventeenseptyniolika(septeenyolicka)
eighteenaštoniolika(ahshtonyolicka)
nineteendevyniolika(dayveenyolicka)
twentydvidešimts(dviddashimts)
twenty-onedvidešimts vienas
thirtytrisdešimts(trissdashimts)
fortyketuriasdešimts(kettooryahss-dashimts)
fiftypenkiasdešimts(penkyassdashimts)
sixtyšešiasdešimts(sheshyahssdashimts)
seventyseptyniasdešimts(septeenyahss-dashimts)
eightyaštoniasdešimts(ahshtonyahss-dashimts)
ninetydevyniasdešimts(dayveenyahss-dashimts)
hundredšimtas(shimtahss)
hundred and onešimtas ir vienas
hundred and tenšimtas ir dešimts
two hundreddu šimtai(doo shimtigh)
three hundredtrys šimtai(treess shimtigh)
four hundredketurí šimtai(kettooree shimtigh)
five hundredpenkí šimtai(penkee shimtigh)
six hundredšeší šimtai(sheshee shimtigh)
seven hundredseptyní šimtai(septeenee shimtigh)
eight hundredaštoní šimtai(ahshtonee shimtigh)
nine hundreddevyní šimtai(dayveenee shimtigh)
a thousandtūkstantis(tookstahntis)
fiteen hundredpenkiolika šimtai
two thousanddu tūkstančiai(doo tookstahnchay)
a millionmilijonas(milly-yohnahss)

DAYS OF THE WEEK
Sundaysekmádienis(seckmahdyennis)
Mondaypirmádienis(peermahdyennis)
Tuesdayantrádienis(ahntrahdyennis)
Wednesdaytrečádienis(traychyahdyennis)
Thursdayketvirtádienis(ketveertahdyennis)
Fridaypenktádienis(pemktahdyennis)
Saturdayšeštádienis(sheshtahdyennis)

THE MONTHS
JanuarySausis(sowssis)
FebruaryVasaris(vahssahris)
MarchKovas(kohvahss)
AprilBalandis(bahlahndis)
MayGegužis(gaygoozhis)
JuneBiržẽlis(beerzyahlis)
JulyLiepos(lyaypohss)
AugustRugpiūtis(roogpyootis)
SeptemberRugsẽjis(roogssayis)
OctoberSpalis(spahlis)
NovemberLapkritis(lahpkrittis)
DecemberGruodis(groo-ohdis)

VOCABULARY
A
abovevirš
abroadužsienyje(oozh-syayneeyeh)
add, tosudėti
address, theantršas
aerodrome, theaeodromas
aeroplane, thelėktuvas
afterpo
afternoon, thepopietis
againvėl
air, theoras
airedvėdintas
allviskas
almostbeveik
alonevienas
alsotaip pat
alwaysvisada
amesú
Americanamerikietis
amongtarp
amusingjuokingas
andir
answer, toatsakýti
apple, theobuolys(ohbwohleess)
arch, thevartai(vahrrtigh)
arm, theránka
arrive, toatvykti
art, themẽnas(myahnahss)
ashtray, thepelinė
ask, toklausti
ass, theasilas
atpas. prie
at homenamieje
aunt, thetẽta(tyahta)
autumn, theruduo
awaken, topabudinti
B
baby, thekudikis
back (again)sugrižęs(soogrizhayss)
badblogas
badlyblogai
bag, themaišas(mighshahss)
bank, thebankas
barber, thekirpėjas
barracks, thekereiviné
basin, theprausykla
bath, thevonia
bathe, tomaudytis
battle, themūšis
beans, thepupos
beautifulgražùs
becausedelto
bed, thelóva
beef, thejautiena
beer, thealus
before (place)prieš
before (time)prieš
behind
believe, totikėti
bell, theskambutis
bestgeriausias
bettergeresnis
bicycle, thedviratis
bill, thesąskaita
bird, thepaukštis
biscuit, thebiskvitas
bishop, thevyskūpas
blackjuodas
blanket, theapklotas
blood, thekraujas
blotting paper, thenuspaudžiamas popieris
bluemėlynas
boat, thevaltis
book, theknyga
booking office, thekasa
bookshop, theknygynas
boot, thebatas
borngimęs
bottle, thebonka
box, thedėžė
boy, thevaikas
braces, thepẽtnešos
brake, thestabdyklis
brandy, thekonjakas
bread, thedúona
break, tolaužti(lowzhty)
breakfast, thepsryčiai(poossreechay)
bridge, thetiltas
bring, toatnešti
Britishbritas
broadplatús
brother, thebrolis
brownrudas
brush, thešepetys
butbet
butter, thesviestas
button, theguzikas
buy, topirkti
C
cab, thekarieta
cabbage, thekopustas
cabin, thekabina
cabman, thevežėjas
café, thekavinė
cake, thepyragas
call, tošaukti
called, isvadinasi
can, (I)gariju
candle, thežvakė
captain, thekapitnoas
car, the motorautomobilis
carafe, thekarafa
carburettor, thekarbiuratorius
card, thekorta
carefullyatsargiai
castle, thenešti
cat, thepilis
cathedral, thekatė
century, thešimtmetis
certainlybeabejo
chair, thekedė
chambermaid, thekambarinė
chamber-pot, thenaktinis puodas
change, the (money)grąža
change, tomainyti
change (trains), tokeisti(kaysty)
chapen, thekoplyčia
chauffeur, thešoferis
cheappigus
cheese, thesūris
chemist's shop, thevaistinė
chest of drawers, thekomoda
chicken, thevišta
child, thekudikis
chocolate, thešokoladas
choir, thechoras(horahss)
ChristmasKalėdos
church, thebažnyčia
cigar, thecigaras
cigarette, thepapirosas
cinema, thekinas
class, theklasė
clean (adj.)švarus
clean, tovalyti
clearáiškus
clerk, theraštininkas
climb, tolipti
cloakroom, thegarderobas
cloister, thevienuolynas
clothes, thedrabužiai(drahboozhay)
coal, theanglys
coat, thešvarkas
cobbler, thešiaučius(shyowchyooss)
coffee, thekava
coldšaltas
collar, theapikaklė
comb, thešukos
come, toateiti
commercialprekybinis
company, thebendrovė
complain, toskųstis
concert, thekoncertas
concierge, thesargas
conductor, thekonduktorius
consul, thekonsulas
consulate, thekonsulatas
convenientpatogus
cook, tovirti
cord, thevirvutė
corkscrew, thekamsčiatraukis
corner, thekampas
correct (adj.)taisyklingas
corridor, thekoridorius
costs, (it)kainoja
country, akraštas
country, thekaimas
courtyard, thekiemas
cousin, thepusbrolis (m), pussesserè (f)
cream, thegrietinė
cross, topereiti
cup, thepuodukas
cushion, thepriegalvė
customs house, therouitinė
cut, topiauti(pyowty)
D
dance, tošokti
danger, thepavojus
dangerouspavojingas
darktamsu
daughter, theduktė
day, thediená
deadmiręs
dearbrangus
deepgilas
dentist, thedentistas
dictionary, thežodynas
difficultsunkus
dine, tovakarieniauti
dining-room, thevalgomas kambarys
dinner, thevakarienė
direct (adj.)tiesus
direct, tovadovauti
dirtypurvinas
do, todaryti
doctor, thegýdytojas
dog, thešuo
door, thedurys
doubledvilinkas
downstairsžemai
drawer, thestalčius
drawers, theapatinės kelnės
drink, togėrti
drink, thegérimas
drysausas
duringlaike
E
eachkiekvienas
earlyanksti
eastrytai
EasterVelykos
easylengvas
eat, tovalgyti
egg, thekiaušinis(kyowshinnis)
electricelektrinis
embassy, theambasada
emptytuščias(tooshchyahss)
EnglandAnglija
Englishangliškas
enoughgana
enter, tojeiti(ee-ayty)
entrance, thejėjimas(ee-ayimmahss)
envelope, thevokas
evening, thevakaras
everythingviskas
exactlylygiai(leegay)
exhibition, theparoda
exit, theišėjimas
explain, toaiškinti
eye, theakis
F
face, theveidas
fail, toneišlaikyti
fartoli
fastgreitas
father, thetėvas
feed, tošẽrti(shyahrty)
fetch, toatnešti
fewkẽlatas
field, thelaukas
fifthpentkas
fight, tomušti
fill, topripilti
find, torasti
finish, tobaigti
fire, theugnis
firstpitmas
fish, thežuvis
flask, thekišeninis buteliukas
flat (adj.)lygus
flat, thebutas
floor, thegrindys
flower, thegėlė
fly, themusė
fly, tolėkti
food, themaistas
foot, thekoja
fordel
forbiddendraudžiama
foreignužsieninis
forest, themiškas
forget, toužmiršti
fork, thešakutė
fourthketvirtas
freeliuosas
freshšviežias
friend, thedraugas
fromnuo. iš
frontier,thesiena
fruit, thevaisius
fullpilnas
G
gallery, thegalerija
garage, thegaražas
garden, thedaržas
gentleman, theponas
girl, themergaitė
give, toduoti
glass, thestiklinė
glove, thepirštinė
go, toeiti
GodDievas
gold, theauksas
goodgẽras
government, thevyriausybė
governor, thevaldytojas
grammar, thegramatika
grapes, thevynuogės
grass, thežolė
greenžalias
greypilkas
guest, thesvẽčias(svyahchyahss)
guide, thevadovas
H
hair, theplaukas
halfpusė
ham, thekumpis
hand, theranka
hankerchief, thenosinė
hardkietas
hat, theskrybėlė
have, toturėti
hejis
head, thegalva
head waiter, thevyriausias kelneris
hear, togirdėti
heart, theširdis
heavysunkus
help, topadėti
herečia
highsukštas
hill, thekalnẽlis
hisjo
hope, (I)tikiu
horse, thearklys
host, thešeimininkas
hotkarštas
hotel, theviešbutis
hour, thevalandá
house, thenamas
howkaip
hungryalkanas
husband, thevyras
hut, thegrinčia
I
I
ice, thelẽdas(lyahdahss)
ifjei
illsergąs
immediatelytuojaus
immpossiblenegalima
ini
india-rubber, theguma
information, theinformacija
ink, therašalas
inn, thekarčiama
insideviduj(viddooy)
interestingjdomus
interpret, toíšversti
iron, thegeležis
isyrá
isn't it?ar ne tiesá?
island, thesala
ittai
J
jamkonfitūrai
K
key, theraktas
kilometre, thekilometras
king, thekaralius
knife, thepeilis(paylis)
know, tožinoti
L
label, theetiketas
lady, theponia
lake, theéžeras(ahzherahss)
lamb, theeriukas
lamp, thelẽmpa(layahmpa)
largedidelis
lastpaskutinis
latevėlu
lavatoryišeinamoji vietá
law, theteisė
lawyer, theadvokatas
learn, toišmokti
leave (a place), toišeiti
leave behind, topalikti
left (hand)kairė
leg, thekoja
legation, thepasiuntinybė
lemonade, thelimonadas
lessmažiau
letter, thelaiškas
letter-box, thepašto dežutė
lift, theliftas
light, thešviesa
light, touždegt
light (weight)lengvas
light (colour)šviesus
lightning, thežaibas(zhighbass)
list, thesąrašas
live, togyventi
litre, theliteris
little, abiskj
LondonLondonas
longilgas
look at, tožiūrėti
lose, topamesti
love, tomylėti
lowžẽmas
luggage, thebagažas
luggage ticket, thebagažo kvitas
lunch, thepietus
M
make, todaryti
man, thevyras
manager, thevedėjas
manydáugelis
map. thežemélapis
marriedvẽdęs (m), ištękejusi (f)
match, thedegtukas
mattress, thematracas
memane, man
means, (it)reiškia
meat, themėsa
mechanic, themekanikas
meet, tosutikti
mend, toužtaisyti
merchant, thepirklys
methylated spirits, thedenaturuotas spiritas
midnightvidurnaktis
milk, thepienas
mineral water, themineralinis vanduo
minute, theminutė
mirror, theveidrodis
miss, topraleisti
moment, themomentas
monastry, thevienuolynas
money, thepinigai
month, themėnuo
monument, thepaminklas
moon, themėnulis
moredaugiau
morning, therytas
mostdaugiausis
mother, themotina
motor-bicycle, themotociklas
mountain, thekalnas
mouth, theburna
muchdaug
museum, themuzėjus
mustturi
mustard, themuštarda
mutton, theaviena
mymano
N
name, thevardas
napkin, theservieta
narrowsiauras
nationaltautinis
nave, thenava
neararti
necessaryreikalinga
nephew, thebrolėnas
neverniekad
newnaujas
newspaperlaikraštis
nextsẽkantis
niece, theseserėna
night, thenaktis
night club, thenaktinis kliūbas
night-dress, thenaktiniai marškiniai
mo (adj.)nėra
noonvidudienis
northšiaurė(shyowray)
nose, thenosis
notne
nothingnieko
nowdabar
number, theskaičius(skighchyooss)
O
occupiedužimtas
office, theraštinė
oftendažnai
oil, thealiejus(ahlyayooss)
oldšenas(syahnahss)
omelettekiaušinienė
omnibus, thebusas
onant
on boardant laivo
oncekartą
onlytiktai
open, toatidaryti
open (adj.)atidarytas
oppositeprieš
orar
orange, theapelsina
orderedužsakytas
otherkitas
ourmūsų
outsidelauke
overcoat, thepaltas
owe, toskolinti
P
pack, tosudėti
pack, thepundas
paint, thedažai
paint, totapyti
painter, thetapytojas
pair, thepora
palace, therūmai
paper, thepopiera
parcel, thesiuntinys
park,theparkas
passport, thepasas
path, thetasa
pay, tomokėti
peasant, thekaimietis
pen, theplunksna
pencil, thepaišẽlis(pigh-shyahlis)
penknife, thekišeninis peiliukas
pepper, thepipirai
perhapsgal
permission, theleidimas
permit, toleisti
petrol, thebenzinas
petticoat, thespatinis sijonas
photograph, thefotografija
picture, thepaveikslas
piece, thedalis
pillow, thepriegalvė
pin, thespilka
pipe, thepypkė
place, thevieta
plate, thelekštė
platform, the (railway)peronas
pleases, (it)patinka
plug, the sparkingmotorinė žvakė
plum, theslyva
pocket, thekišẽnius(kishyahnyooss)
policepolicija
policeman, thepolicininkas
poorvargingas
pork, thekiauliena
porter, thenešikas
post, thepaštas
post-card, theatvirutė
post-office, thepaštas
potatoes, thebulvės
pound sterling, thesvaras šterlingų
present, thedovana
president, theprezidentas
prettygražus
price, thekaina
priest, thekunigas
privateprivatus
profession, theprofesija
publicviešas
puncture, thekiauras
put, todėti
pyjamas, thepyžamos
Q
quay, theprieplauka
queen, thekaralienė
R
radio, theradio
railway, thegeležinkelis
railway compartment, thekupė
railway ticket, thegelžkelio bilietas
rains, (it)lyja
read, toskaityti
readyjau
receive, togauti
redraudonas
register (luggage), toapdrausti
register (letters), toapdrausti
remain, topasilikti
remember, toatsiminti
repair, topataisyti
reply, toatsakyti
republic, therespublika
reserve, torezervuoti
residence, the place ofgyvenamoji vieta
rest, topailsėti
restaurant, therestauronas
richturtingas
right (hand)dešinė
ripenunuokęs
river, theupė
road, thekẽlias
room, thekambarys
rug, theužklodas
run, tobėgti
S
sacristan, thezakristijonas
safesaugas
sailor, thejūrininkas
saint, thešventas
salad, thesalotos
salt, thedruska
sametas pats
sandwich, thesandvičas
sausage, thedešra
say, tosakyti
school, themokykla
scissors, thežirklės
sea, thejūra
seat, the (railway)vieta
secondantras
secretary, thesekretorius
see, tomatyti
seek, toieškoti(yeshkoty)
seems, (it)rodosi
seldomretai
sell, toparduoti
send, tosiųsti
separate (adj.)atskiras
servant, thetarnaitė
service, thepatarnavimas
severalkẽletas
sew, tosiūti
shallowsėklus(f. -li)
shallowsėklus, sėkli (f)(no (m)
shallowsėklus (m), sėkli (f)(I specify male(m)
shave, toskųsti
sheji
sheet, thepaklodė
shelter, theuždanga
ship, thelaivas
shirt, themarškiniai
shoe, thebatas
shop, thekrautuvė
shorttrumpas
show, torodyti
shut, touždaryti
shut (adj.)uždarytas
side, thešonas
sign, topasirašyti
silver, thesidabras
simplepaprastas
sincenuo tada
sing, todainuoti
singlevienintėlis
sirponas
sister, thesesuo
sit, tosėdėti
skirt, thesuknia
sky, thedangus
sleep, tomiegoti
sleeping berth, themiegamoji vieta
slownegreitas
slowlypamažu
smallmažas
smoke, torūkyti
snow, thesniegas
sotaip(tayp)
soap, themuilas
socks, thekojinės
soda water, thesodos vanduo
softminkštas
soldier, thekareivis
somebiski
son, thesūnus
song, thedainá
soongreit
soup, thesriuba
sourrukštus
southpietūs
speak, tokalbėti
spectacles, theakiniai(ahkinnay)
sponge, thekempinė
spoon, thešaukštas
sport, thesportas
spring, thepavasaris
square, theaikštė
stadium, thestadijonas
stairs, thelaiptai
stamp, thepašto ženklas
stand, tostovėti
star, thežvaigždė
star, topradėti
state, thevalstybė
station, thestotis
staionmaster, thestoties viršininkas
stay, topasilikti
steepstatus
stick, thelazda
still (adv.)dar
stockings, thekojinės
stone, theakmuo
storey, theaukštas
straight onstačiai(stahchay)
strap, thediržas
street, thegatvė
string, thešniūrus
strongdrūtas. stiprus
student, thestudentas
study, tostudijuoti
sugar, thecukrus(tsookrooss)
suit-case, thevalyza
summer, thevasara
sun, thesaulė
sweetsaldus
swim, toplaukti
T
table, thestalas
tailor, thesiuvėjas
take, toimti
tallstambus
taste, theskonis
tax, themokestis
tea, thearbata
teach, tomokyti
telegram, thetelegrama
telephone, thetelefonas
thannegu
thattas, ta
that, sotaip kad
theatre, theteatras
their
thentada
theretẽn (tenai)()
there is (are)yrá
thermometer, thetermometras
theyjie
thickstoras
thinplonas
thing, thedaiktas
think, tomąstyti
thirdtrẽčias
thirstyištroškęs
thisšitas
thread, thesiūlas
thricetrigubai
throat, thegerklė
throughper
thunder, theperkūnas
thustokiu
ticket, thebilietas
tie, thekaklaraikštis
tie, tosurišti
time, thelaikas
timetable, thetvarkaraštis
tip, thearbatpinigiai
tiredpailsęs
toį. pas(i,)
tabacco, thetabakas
to-dayšiandien
togetherdrauge
tomb, thekapas
to-morrowrytoj(reetoy)
to-nightšianakt
tooper
too muchperdaug
tooth, thedantis
toothbrush, thedantų šepetukas
toothpaste, thedantų pasta
toothpick, thedantų krapštukas
touch, toliesti
towardslink
towel, therankšluostis
tower, thebokštas
town, themiestas
town hall, therotušė
train, thetraukinys
tram, thetramvajus
translate, toversti
travel, tokeliauti
treasury, theiždas
tree, themẽdis
trim (hair, etc.), toapkirpti
trousers, thekelinės
trueteisinga
trunk, thečemodanas
twicedu kartu
tyre, thepadanga
U
U.S.A., theS.A.V. (Suvienytos Amerikos Valstijos)
uglybiaurus
umbrella, theskietis
uncle, thedėdė
underpo
underclothes, theapatiniai drabužiai
understand, tosuprasti
university, theuniversitetas
untiliki
uponant
upstairsviršuj(veershooy)
V
valley, theslėnis
veal, theveršiena
vegetables, thedaržovės
verylabai
vest, thešilti apatiniai marškiniai
view, thevaizdas
village, thekaimas
vinegar, theactas
visa, theviza
visit, toaplankyti
W
waistcoat, thešalbierka
wait for, tolaukti
waiter, thekelneris
walk, tovaikščiuoti
wall, thesiena
want, (I)noriu
warmšiltas
wash, toprausti
washing, theskalbiniai
watch, thelaikrodis
watch, todaboti
water, thevanduo
way, thekẽlias(kyahlyahss)
wemẽs(myahss)
weaksilpnas
weather, theoras
week, thesąvaitė
wellgerai
westvakarai
wetšlapias
what
wheel, theratas
whenkada
whenceiš kur
wherekur
whichkuris
whitebaltas
whitherkur link
whokas
whosekieno
whykodel
widow, thenašlė
wife, thežmona
wind, thevėjas
window, thelangas
wine, thevynas
winter, thežiema
wireless, thebevielis. radio
withsu
withoutbe
woman, themoteris
wonderfulstebuklingas
word, thežodis
work, todirbti
worseblogiau
worstblogiausias
write, torašyti
writing paper, therašomasis popieris
wrongklaidingas
X
Y
year, themẽtas(myahtahss)
yellowgeltonas
yesterdayvakar
youJūs
youngjaunas
yourJūsų
Z

━━━ ◇ ━━━